Opened 3 weeks ago

Last modified 3 days ago

#12 accepted zadanie

Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.33
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

W miarę możliwości i czasu należy dodać porządny opis startowiska Orłowo Dolne do bazy startowisk.

W chwili obecnej przygotowane ładne opisy dla:

  • Mechelinki
  • Dębina

Change History (8)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Component: BackendTreści

comment:2 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:3 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Milestone: milestone1
Summary: Przygotowywanie opisów startowiskPrzygotowywanie opisu startowiska - Orłowo

comment:4 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: milestone15.0.31

Milestone renamed

comment:5 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Summary: Przygotowywanie opisu startowiska - OrłowoPrzygotowanie opisu startowiska - Orłowo

comment:6 Changed 7 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.315.0.32

comment:7 Changed 3 days ago by Robert Grubba

W chwili obecnej latanie w Orłowie jest zagrożone (zmiana strefy na kontrolowaną dnia 26 kwiatnia) i jeśli nie uda się ustalić jakichś zasad współżycia z Wojskiem w nowym kontekście formalnym to taki opis może mieć znaczenie bardziej sentymentalne niż praktyczne - odkładam na później.

comment:8 Changed 3 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.325.0.33
Note: See TracTickets for help on using tickets.