Opened 2 years ago

Closed 11 months ago

#12 closed zadanie (fixed)

Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: trivial Milestone: 5.0.42
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

W miarę możliwości i czasu należy dodać porządny opis startowiska Orłowo Dolne do bazy startowisk.

W chwili obecnej przygotowane ładne opisy dla:

  • Mechelinki
  • Dębina

Change History (17)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendTreści

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Milestone: milestone1
Summary: Przygotowywanie opisów startowiskPrzygotowywanie opisu startowiska - Orłowo

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: milestone15.0.31

Milestone renamed

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Summary: Przygotowywanie opisu startowiska - OrłowoPrzygotowanie opisu startowiska - Orłowo

comment:6 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.315.0.32

comment:7 Changed 2 years ago by Robert Grubba

W chwili obecnej latanie w Orłowie jest zagrożone (zmiana strefy na kontrolowaną dnia 26 kwiatnia) i jeśli nie uda się ustalić jakichś zasad współżycia z Wojskiem w nowym kontekście formalnym to taki opis może mieć znaczenie bardziej sentymentalne niż praktyczne - odkładam na później.

comment:8 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.325.0.33

comment:9 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.33

comment:10 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Priority: majortrivial

comment:11 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34

comment:12 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Kwestie porozumienia z wojskiem toczą się bardzo topornie, dlatego przygotowanie tego opisu przekładam na dalszy plan.

comment:13 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.35

comment:14 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.35

comment:15 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

Porozumienie działa, opis prawie gotowy, pozostało jeszcze tylko kilka szlifów.

comment:16 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Zrobione, opis dostępny pod adresem: https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/12478

comment:17 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.