Opened 7 months ago

Closed 7 months ago

#12 closed ulepszenie (fixed)

wyciąg wszystkich lotów

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Użytkownik zasygnalizował potrzebę wygenerowania podsumowania całego nalotu, bez konieczności zaznaczania czy lot termiczny czy żaglowy

Change History (3)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

Gdy użytkownik wybierze na zakładce ippi jeden lot termiczny i jeden żaglowy dostanie wyciąg wszystkich lotów. Pozostaje jakoś to opisać i ładnie wkomponować.

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Opis funkcjonalności generatora wyciągów lotów / IPPI zaktualizowany.

comment:3 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.