Opened 3 years ago

Closed 21 months ago

#13 closed ulepszenie (fixed)

Formularz IPPI

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozpatrzyć możliwość przygotowania formularza generującego zestawienie lotów na potrzeby zdobycia potwierdzenia uprawnień IPPI.

Change History (5)

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.41

comment:3 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

Rozpoczynam pracę nad funkcjonalnością, ze względu na złożoność realizacja może trochę potrwać...

comment:4 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Status: assignedaccepted

comment:5 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Mechanizm już działa, można rozważyć drobne poprawki kosmetyczne.

comment:6 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.