Opened 9 months ago

Last modified 8 weeks ago

#13 new ulepszenie

Formularz IPPI

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozpatrzyć możliwość przygotowania formularza generującego zestawienie lotów na potrzeby zdobycia potwierdzenia uprawnień IPPI.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.40
Note: See TracTickets for help on using tickets.