Opened 7 months ago

#13 new ulepszenie

Formularz IPPI

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozpatrzyć możliwość przygotowania formularza generującego zestawienie lotów na potrzeby zdobycia potwierdzenia uprawnień IPPI.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.