Opened 13 months ago

Last modified 4 months ago

#13 new ulepszenie

Formularz IPPI

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozpatrzyć możliwość przygotowania formularza generującego zestawienie lotów na potrzeby zdobycia potwierdzenia uprawnień IPPI.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.40

comment:2 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.405.0.41
Note: See TracTickets for help on using tickets.