#70 closed ulepszenie (fixed)

Pogodowy raport dla Sudetów

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Warto byłoby przygotować dla Sudetów coś na wzór raportu klifowego, bazując na: http://kkp-paragliding.pl/startowiska.php

Change History (4)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Summary: Pogodowy raport dla KarkonoszyPogodowy raport dla Sudetów

comment:3 Changed 20 months ago by Robert Grubba

zrobione, więcej informacji na stronie http://pgxc.pl/sudety-raport-pogodowy/

comment:4 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.