Opened 11 months ago

#69 new ulepszenie

ranking lotów w górach

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałoby się zdefiniować rankingi górskich lotów z podziałem na rejony (np. Beskid Wyspowy, Alpy, itd), bazując na mechanizmie klubów/lig.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.