Opened 5 months ago

#67 new ulepszenie

ostatnio dodane komentarze na stronie głównej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie głównej przydała by się sekcja z ostatnio dodanymi komentarzami.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.