Opened 2 years ago

Closed 22 months ago

#67 closed ulepszenie (fixed)

ostatnio dodane komentarze na stronie głównej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie głównej przydała by się sekcja z ostatnio dodanymi komentarzami.

Change History (3)

comment:1 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.41

comment:2 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Mechanizm przygotowany, pozostaje dorobić zgrabny layout sekcji z komentarzami

comment:3 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione, zastanowię się jeszcze czy tej sekcji jakoś ładniej nie poformatować

Note: See TracTickets for help on using tickets.