Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#29 closed zadanie (fixed)

Dodanie miejscówek z północnej Chorwacji

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.32
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać do automatycznego raportu pogodowego więcej miejscówek z północnej Chorwacji

Change History (3)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Status: newaccepted

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Dodałem do raportu pogodowego miejscówki z rejonu Istria, tj:

  • Kastelir,
  • Motovun,
  • Duga Luka,
  • Burgud - Susnjevica
  • Pecnik
  • Tribalj
  • Grobnik
  • Mala Ucka
  • Buzet - da Nevio
  • Buzet - Zavoj

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.