#28 closed ulepszenie (duplicate)

Mapka z miejscami w których się latało

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.36
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie statystyk (np. https://leonardo.pgxc.pl/index.php?name=leonardo&op=pilot_profile_stats&pilotID=0_1 ) można by dodać mapkę z zaznaczonymi punktami w których się latało.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.36
Resolution: duplicate
Status: newclosed

duplikat zadania #55

Note: See TracTickets for help on using tickets.