Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#27 closed ulepszenie (fixed)

Sekcja z najnowszymi zdjęciami

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.34
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przy wczorajszym parawaitingu padł dobry pomysł - aby na stronie głównej zamieścić sekcję z najnowszymi fotami wgranymi przez użytkowników.

Change History (5)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.33

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.335.0.34

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Skrypt wyświetlający najnowsze fotografie wgrane przez użytkowników napisany (EXT_latest_photos), w chwili obecnej wpleciony w stronę główną https://leonardo.pgxc.pl/strona/index_full. Możliwe, że w przyszłości zostanie ładniej wkomponowany w layout (przy okazji jego odświeżania).

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.