Opened 7 days ago

Last modified 3 days ago

#27 assigned błąd

Nie uwzględnia moich lotów w PG-Open

Reported by: salekjarek Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone:
Component: inne Version:
Keywords: PG-Open Cc:

Description

Cześć,
Problem jak w temacie.
Wgrałem trzy loty, a uwzględniło tylko jeden...
Pozdrawiam
Jarosław Sałek
502 072 243

Change History (2)

comment:1 Changed 3 days ago by Robert Grubba

W przyszłym tygodniu przeanalizuję sytuację.

comment:2 Changed 3 days ago by Robert Grubba

Owner: set to Robert Grubba
Status: newassigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.