Opened 10 days ago

#27 new ulepszenie

Sekcja z najnowszymi zdjęciami

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przy wczorajszym parawaitingu padł dobry pomysł - aby na stronie głównej zamieścić sekcję z najnowszymi fotami wgranymi przez użytkowników.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.