Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#26 closed błąd (fixed)

puste pdf'y w pogodowym raporcie klifowym

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: critical Milestone: 5.0.31
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

raport klifowy Tworzy pusty plik z samą datą podsumowania

Change History (2)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Problem wynikał ze zmiany formatowania danych źródłowych, kolejny raport powinien wygenerować się poprawnie.

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

raport już działa poprawnie

Note: See TracTickets for help on using tickets.