Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#23 closed zadanie (fixed)

Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.33
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Uzupełnić miejscówki w zasięgu 100-150km od Alicante.

Change History (5)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.325.0.33

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Status: newassigned

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Do raportu dodałem startowiska:

  • Toix,
  • La Solana,
  • Carrasqueta,
  • El Palomaret,
  • El Cid,
  • Hodon de las Nieves,
  • Muela de Alhama,
  • Mazarron,
  • Busot,
  • Cabo de Santa Pola
Last edited 2 years ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.