Opened 3 weeks ago

Last modified 5 days ago

#23 new zadanie

Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.33
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Uzupełnić miejscówki w zasięgu 100-150km od Alicante.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 days ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 5 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.325.0.33
Note: See TracTickets for help on using tickets.