Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#1 closed ulepszenie (fixed)

Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.32
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy dostosować obecny layout do standardów "Responsive Web Design", w chwili obecnej strona wygląda słabo na urządzeniach mobilnych.

Change History (10)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.31

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Priority: minormajor

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.315.0.32

comment:6 Changed 2 years ago by Robert Grubba

widok "list_flights" poprawiony, wyświetla się już poprawnie na urządzeniach mobilnych we wszystkich rozdzielczościach

comment:7 Changed 2 years ago by Robert Grubba

widoki: filtr, list_pilots, list_takeoffs, comp, list_comp powinny wyglądać już lepiej na urządzeniach mobilnych w niskich rozdzielczościach

comment:8 Changed 2 years ago by Robert Grubba

widok flight_show wyświetla się poprawnie nawet na urządzeniach mobilnych w niskich rozdzielczościach

comment:9 Changed 2 years ago by Robert Grubba

poprawiony widok index_full, oraz menu dla urządzeń z najmniejszą rozdzielczością.

Niektóre z widoków mimo starań nadal ciężko zmieścić na ekranach o rozdzielczości 320px, dlatego w takich przypadkach zaleca się przekręcenie urządzenia z pozycji portretowej do panoramicznej/krajobrazowej.

comment:10 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.