Opened 9 months ago

Closed 9 months ago

#1 closed ulepszenie (fixed)

sytuacja po pożarze serwerowni OVH w Strassburgu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: critical Milestone: 5.0.47
Component: inne Version:
Keywords: Cc:

Description

Niestety w wyniku pożaru dane nie udało mi się odzyskać danych z kopii zapasowych:

  • systemu ticketowego "trac"
  • wordpressa wyświetlającego newsy pod adresem http://pgxc.pl

Odzyskano, bez najmniejszych strat krytyczne dane:

  • loty wgrywane przez użytkowników https://leonardo.pgxc.pl
  • mechanizmy automatycznego raportu pogodowego (eksportowane do PDF)

Prace na najbliższy czas:

  • odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend,
  • odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych,
  • próba odtworzenia historycznych zapisów systemu trac,
  • próba przywrócenia dynamicznej wersji wordpressa (http://pgxc.pl),

Change History (3)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Component: backendinne
Milestone: 5.0.47
Priority: majorcritical
Type: błądulepszenie

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

komentarz testowy

comment:3 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zamknięcie testowe

Note: See TracTickets for help on using tickets.