Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#35 Opis Annecy new minor Treści
#98 Rozdzielczość tracków new somebody minor 5.0.47 Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new trivial 5.0.47 Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.