Opened 9 months ago

Closed 9 months ago

Last modified 9 months ago

#53 closed błąd (fixed)

problem z wyświetlaniem map niektórych tracków

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.36
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Po wgraniu lotu wszystko wygląda normalnie, po jakimś czasie mapka przestaje się poprawnie wyświetlać.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Problem występował w przypadku tracków z danymi geolokacyjnymi, po przeniesieniu plików CDN jedna z funkcji wykorzystywanych przez google maps nie działała poprawnie ze względu na brak lokalnych kopii oryginalnych fotografii na serwerze.

Problem rozwiązany.

Version 0, edited 9 months ago by Robert Grubba (next)

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.