Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#129 Brak statystyk za 2019 accepted zadanie major 5.0.46 Frontend
#73 róża wiatrów new ulepszenie minor Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new błąd minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.