Opened 12 months ago

Closed 12 months ago

Last modified 11 months ago

#18 closed ulepszenie (fixed)

Zintegrowanie systemu raportowania z obecnym layoutem

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.31
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zmiany w obecnym layoucie umożliwiające użytkownikom łatwe dotarcie do systemu raportowania pomysłów/błędów.

Change History (4)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:3 Changed 12 months ago by Robert Grubba

W chwili obecnej link zamieściłem na pasku górnego menu, możliwe że w przyszłości zmieni on miejsce. W chwili obecnej dobrze będzie jeśli każdy gość będzie go widział :)

Version 0, edited 12 months ago by Robert Grubba (next)

comment:4 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.