Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#85 informacje o nadchodzącym warunie new ulepszenie minor
#89 Migracja na wyższą wersję php new ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.