Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd minor 5.0.37
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd minor 5.0.38
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. assigned Robert Grubba błąd minor 5.0.37
Note: See TracQuery for help on using queries.