#99 closed ulepszenie (fixed)

Uzupełnić rejon sudety

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Nalezy uzupełnić parametry wszystkich startowisk w raportach dla rejonu Sudetów.

Change History (2)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

zrobione, wszystkie startowiska w rejonie Sudety objęte zostały mechanizmami raportów pogodowych: https://leonardo.pgxc.pl/rejon/4

comment:2 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.