#96 closed ulepszenie (fixed)

wyróżnienie startowisk z opisami

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Warto byłoby dodać mechanizm, który w jakiś czytelny sposób wyróżniałby startowiska które mają opis tekstowy.

Change History (3)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

comment:2 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

prace w trakcie

comment:3 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

zrobione. Teraz przy nazwach startowisk z opisami ponad 200 znaków pojawia się dodatkowa ikonka (i).

Note: See TracTickets for help on using tickets.