#93 closed ulepszenie (fixed)

dodanie do raportu słowackich miejscówek

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

dodać do automatycznego raportu pogodowego startowiska na Słowacji.

Change History (1)

comment:1 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione

Note: See TracTickets for help on using tickets.