Opened 5 months ago

Last modified 6 weeks ago

#92 new ulepszenie

Deadline dla lotów w rankingu klifowym

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Z rankingu powinny być wykluczone loty wgrane później niż 7 dni od zakończenia "sezonu".

Change History (1)

comment:1 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43
Note: See TracTickets for help on using tickets.