Opened 12 months ago

Closed 6 months ago

#92 closed ulepszenie (fixed)

Deadline dla lotów w rankingu klifowym

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Z rankingu powinny być wykluczone loty wgrane później niż 7 dni od zakończenia "sezonu".

Change History (3)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

  • od sezonu 2019:
    • w tabeli rankingowej uwzględnione zostaną loty wgrane nie później niż tydzień po zakończeniu sezonu,
  • od sezonu 2020:
    • w tabeli rankingowej uwzględnione zostaną loty wgrane nie później niż tydzień po wykonaniu lotu,

comment:3 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.