#91 closed błąd (fixed)

poprawić mechanizm wyświetlania lotów majówkowego rankingu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Z rankingu powinny być wykluczone loty wgrane później niż 7 dni od zakończenia "sezonu".

Change History (2)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Zrobione, powinno także zadziałać dla kolejnych sezonów. Trzeba zastanowić się nad implementacja takiego samego mechanizmu dla rankingu klifowego.

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.