Opened 12 months ago

Last modified 4 weeks ago

#90 new ulepszenie

informacje o skrzydłach

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.45
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie lotu przydałoby się dodać dodatkowe info nt skrzydła na którym wykonano lot, tj:

  • linki do stron z parametrami, kolorami, dokumentacją,
  • odnośnik pozwalający wyświetlić wszystkie loty w leonardo na danym modelu skrzydła,

Change History (3)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.435.0.44

comment:3 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.445.0.45
Note: See TracTickets for help on using tickets.