Opened 6 months ago

Last modified 4 months ago

#90 new ulepszenie

informacje o skrzydłach

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie lotu przydałoby się dodać dodatkowe info nt skrzydła na którym wykonano lot, tj:

  • linki do stron z parametrami, kolorami, dokumentacją,
  • odnośnik pozwalający wyświetlić wszystkie loty w leonardo na danym modelu skrzydła,

Change History (1)

comment:1 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43
Note: See TracTickets for help on using tickets.