#87 closed błąd (fixed)

poprawienie wyświetlania ostatnio dodanych zdjęć

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

poprawka dotyczy wyświetlania na urządzeniach o małej rozdzielczości

Change History (2)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

zrobione.

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.