#86 closed ulepszenie (fixed)

poprawienie formatowania w sekcji komentarzy

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba wprowadzić drobne poprawki w sekcji komentarzy z głębszego zagłębienia (odpowiedź do komentarza itp).

Change History (2)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

zrobione

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.