Opened 12 days ago

#85 new ulepszenie

informacje o nadchodzącym warunie

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: minor Milestone:
Component: Nieprzypisane Version:
Keywords: Cc:

Description

na stronie głównej można by dodać widget z informacją nt dobrych prognoz dla miejscówek w najbliższych kilku dniach.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.