Opened 3 months ago

Last modified 4 weeks ago

#85 new ulepszenie

informacje o nadchodzącym warunie

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

na stronie głównej można by dodać widget z informacją nt dobrych prognoz dla miejscówek w najbliższych kilku dniach.

Change History (4)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Chyba lepsza będzie podstrona z tabelą/kalendarzem na najbliższe 7 dni zawierająca ikonki informujące o szansach na warun w najbliższe dni + linki do prognoz

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

comment:3 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

https://leonardo.pgxc.pl/prognozy/world/alltimes/brand:all,cat:0,club:all,pilot:0_0

Trzeba dorobić opcję filtrowania po rejonach i uniezależnić podstronę od innych wybranych filtrów.

comment:5 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneFrontend
Note: See TracTickets for help on using tickets.