Opened 5 weeks ago

#83 new ulepszenie

generator pliku sitemap.xml

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W celu poprawienia indeksacji w wyszukiwarkach warto przygotować skrypt generujący plik sitemap.xml bazując na danych z bazy.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.