#83 closed ulepszenie (fixed)

generator pliku sitemap.xml

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W celu poprawienia indeksacji w wyszukiwarkach warto przygotować skrypt generujący plik sitemap.xml bazując na danych z bazy.

Change History (4)

comment:1 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.415.0.42

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

generator działa, dodaje loty i startowiska do mapy z wagą bazującą na opisie miejsca oraz jakości i ilości lotów. Do dodania rejony itp.

comment:3 Changed 12 months ago by Robert Grubba

zrobione, wdrożone.

comment:4 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.