Opened 4 months ago

Last modified 3 months ago

#82 new zadanie

aktualizacja kontenerów

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Wypadałoby odświeżyć obrazy kontenerów na których działają aplikacje.

Change History (1)

comment:1 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.415.0.42
Note: See TracTickets for help on using tickets.