Opened 6 weeks ago

#82 new zadanie

aktualizacja kontenerów

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Wypadałoby odświeżyć obrazy kontenerów na których działają aplikacje.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.