#81 closed błąd (fixed)

Wyświetlanie tabeli ligowej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W tabeli głównego rankingu pojawiają się loty bez poprawnego G-Recordu

Change History (1)

comment:1 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

naprawione

Note: See TracTickets for help on using tickets.