#80 closed zadanie (fixed)

Dodanie rejonu do latania - Teneryfa

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: major Milestone: 5.0.40
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba dodać kolejny rejon do latania - startowiska z wyspy Teneryfa.

Change History (2)

comment:1 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Rejon przygotowany, opisy startowisk które miałem okazję odwiedzić pojawią się z czasem. Na razie dodałem w miarę ładny opis miejscówki Ladera de Guimar.

comment:2 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.