#79 closed ulepszenie (fixed)

usprawnienie strony z opisami startowiska

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

W statystykach miejscówki dodać więcej danych dotyczących największej ilości lotów.

Change History (2)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Dodałem link z największą liczbą lotów oraz linkiem pozwalającym je podejrzeć.

comment:2 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.40
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.