#77 closed błąd (fixed)

Lata sezonowego raportu klifowego

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.39
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przed zakończeniem roku trzeba umożliwić użytkownikom wybór roku z którego wyświetlane są loty w sezonowym rankingu klifowym.

Change History (1)

comment:1 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.