#76 closed ulepszenie (fixed)

zmiana jednostek w raportach pogodowych

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.38
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

W celu poprawy czytelności automatycznych raportów pogodowych (http://bit.ly/2SflGsa) należy zmienić jednostki w których wyświetlana jest prędkość wiatru.

Change History (2)

comment:1 Changed 19 months ago by Robert Grubba

jednostki w automatycznych raportach pogodowych zostały zmienione z węzłów na m/s.

comment:2 Changed 19 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.