Opened 14 months ago

#75 new błąd

wiele kierunków w raporcie pogodowym

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone:
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Jeśli startowisko ma zdefiniowane kilka kierunków, to w danych startowiska wyświetlany jest tylko jeden (np Borsk). Na szczęscie w tabeli są wyniki z dwu kierunków.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.