Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#74 closed zadanie (fixed)

uzupełnienie startowisk - Sudety

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

zgodnie z listą na stronie http://www.paralotnie-sudety.pl/startowiska/

tj: Dzikowiec, Srebrna Góra, Andrzejówka, Kudowa-Czermna, Grzmiąca, Czeszka.

Change History (2)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Resolution: fixed
Status: newclosed

miejscówki dodane do raportu zgodnie z sugestią.

Note: See TracTickets for help on using tickets.