Opened 4 weeks ago

Last modified 4 weeks ago

#73 new ulepszenie

róża wiatrów

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.39
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

trzeba zastanowić się nad możliwością wizualizacji kierunku wiatru za pomocą róży wiatrów - nie obniżając czytelności raportu.

Change History (1)

comment:1 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Priority: majorminor
Note: See TracTickets for help on using tickets.