Opened 14 months ago

Last modified 7 months ago

#73 new ulepszenie

róża wiatrów

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone:
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

trzeba zastanowić się nad możliwością wizualizacji kierunku wiatru za pomocą róży wiatrów - nie obniżając czytelności raportu.

Change History (2)

comment:1 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39
Note: See TracTickets for help on using tickets.