Opened 5 months ago

Last modified 3 weeks ago

#72 new ulepszenie

połączenie między bazą danych raportu i leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Można by zrobić jakieś połączenie między bazą startowisk w leonardo a z danymi z baz raportu klifowego. Np na stronie startowiska grafika z akceptowanymi kierunkami, najbliższy warun w prognozie,. link do pełnego raportu itp.

Change History (3)

comment:1 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.395.0.40

comment:2 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.405.0.41

comment:3 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.415.0.40
Note: See TracTickets for help on using tickets.