#72 closed ulepszenie (fixed)

połączenie między bazą danych raportu i leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Można by zrobić jakieś połączenie między bazą startowisk w leonardo a z danymi z baz raportu klifowego. Np na stronie startowiska grafika z akceptowanymi kierunkami, najbliższy warun w prognozie,. link do pełnego raportu itp.

Change History (8)

comment:5 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.395.0.42

comment:6 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Zadanie zrealizuję w dwóch etapach:

 • backend: api udostępniające dane dot startowisk z mechanizmów automatycznych raportów (json),
 • frontend: zgrabne prezentowanie danych na stronie z opisem startowiska, jeśli takowe zostało dodane do mechanizmu automatycznych raportów pogodowych,
Last edited 15 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:7 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:8 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Status: assignedaccepted

comment:9 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Prototyp wyświetlający dane z raportu na temat konkretnego startowiska działa już na środowisku testowym (wyświetalnie mocy, kierunków, linków do prognoz, dodatkowych przydatnych linków), pozostaje dodanie:

 • grafiki zawierającej wycinek mapy z lotnymi kierunkami,
 • informacji o najbliższym warunie,
 • na innych podstronach grafik przy nazwie startowiska informujących o tym czy wg prognozy w danej chwili jest warun, czy też nie,
Last edited 13 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:10 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Na PRD wybrane startowiska mają już:

 • grafikę z lotnymi kierunkami,
 • informacje o pożądanej mocy i kierunku wiatru,
 • odnośniki do prognoz pogody dla startowiska,
 • informacje o tym, czy dziś dane startowisko może działać,
 • informacje o najbliższych lotnych terminach (wg prognoz),
 • sekcję z przydatnymi odnośnikami

Pozostaje:

 • dodanie na innych podstronach informacji o dostępnym rozszerzonym info nt startowiska,
 • dodanie na innych podstronach informacji o startowiskach lotnych w dniu odwiedzin,

comment:11 Changed 13 months ago by Robert Grubba

aby nie wprowadzać zbytniego chaosu na podstronach leonardo uznałem, że będzie wyświetlany tylko jeden dodatkowy symbol informujący o tym czy jest warun czy nie, istnienie tego symbolu to także informacja o tym, że dane startowisko posiada rozszerzony opis połączony z mechanizmami automatycznego raportu pogodowego.

symbol słoneczka - wg prognoz jest duża szansa na warun w obecnym dniu
symbol chmurki - wg prognoz jest cień szansy na warun w obecnym dniu
symbol parasolki - wg prognoz nie ma szans na warun w obecnym dniu

Chciałem dać symbole buziek, ale ze względu na niewielką czcionkę byłyby trudne to rozróżnienia.

Zmiany powiązane z zadaniem widoczne są na: widoku startowiska, widoku lotu, widoku listy startowisk, widoku rejonu do latania, widoku przewodnika po startowiskach, widokach z listingami dodanych lotów

Last edited 13 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:12 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.