Opened 5 weeks ago

Closed 5 weeks ago

#65 closed błąd (fixed)

naprawić linki do paraglidingearth

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić linki do paraglidingearth na stronie lotu (rubryka "Informacja o miejscu");

Change History (3)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

w chwili obecnej poprawione zasysanie danych, oraz link do paraglidingearth. Trzeba poprawić wyświetlanie miejsc w okolicy itp danych. Nie działa ze względu na zmianę formatu danych wyświetlanych przez paraglidignearth.

Version 0, edited 5 weeks ago by Robert Grubba (next)

comment:3 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.