Opened 5 weeks ago

Last modified 3 weeks ago

#151 assigned ulepszenie

poprawić stronę z listą rejonów do latania

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.47
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Obecny układ jest mało praktyczny, łatwo o "missclicka" przy tabelowej liście rejonów.

Change History (3)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Wywaliłem tabelę, zmieniłem nazwy na linki, po najechaniu nad które wyświetla się mapka konkretnego rejonu.

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:3 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Prócz mapki po najechaniu na nazwę rejonu można wyświetlać użytkowników z największym nalotem z rejonu, największą liczbą "zaliczonych" startowisk, największą liczbą startów, najlepsze loty.

Note: See TracTickets for help on using tickets.