Opened 7 months ago

Closed 6 months ago

#14 closed ulepszenie (fixed)

Dodanie mechanizmu publikacji w social media

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.32
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodanie mechanizmu ułatwiającego szybkie udostępnianie lotów na portalach społecznościowych takich jak Facebook, GooglePlus itp.

Change History (6)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.32
Summary: Dodanie mechanizmu publikacji na fbDodanie mechanizmu publikacji w social media

comment:3 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

sekcja z linkami do współdzielenia w mediach społecznościowych dodana.

Version 0, edited 6 months ago by Robert Grubba (next)

comment:4 Changed 6 months ago by Robert Grubba

dodanie sekcji z ikonkami na stronie szczegółów dot startowisk.

comment:5 Changed 6 months ago by Robert Grubba

trochę poprawiłem treści jakie pojawią się przy dzieleniu się odnośnikami.

Do przemyślenia dodanie podobnych zestawów przycisków na stronach takich jak profil pilota i rankingi.

comment:6 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.