Opened 8 weeks ago

#146 new ulepszenie

Naprawić podstronę "Zobacz w google maps"

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.47
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

trzeba naprawić mapę i całą funkcjonalność podstrony: https://leonardo.pgxc.pl/strona/browser

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.