Opened 3 months ago

Closed 3 months ago

#144 closed ulepszenie (fixed)

recaptcha w formularzu rejestracyjnym

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.46
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Ze względu na sporą liczbę "śmieciowych" prób założenia konta przez różnego rodzaju roboty spamowe należy zabezpieczyć formularz rejestracyjny mechanizmem captcha, takim samym jak formularz logowania.

Change History (1)

comment:1 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione

Note: See TracTickets for help on using tickets.