Opened 5 months ago

Closed 5 months ago

#138 closed błąd (fixed)

dodanie przestrzeni dyskowej

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.46
Component: Datacenter Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zwiększyć przestrzeń dyskową udostępnioną aplikacji leonardo.

Change History (3)

comment:1 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Status: newassigned

comment:2 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Zrobione, downtime trwał poniżej 5 minut.

comment:3 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.