Opened 6 months ago

Closed 6 months ago

#135 closed ulepszenie (fixed)

dodanie informacji o zmianach na stronie projektu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.45
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Tworzenie podsumowań każdego z etapu zajmuje sporo czasu, dlatego lepiej podlinkować informacje nt zakończonego etapu na stronie z informacjami o projekcie.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 months ago by Robert Grubba

zrobione, dodana zmienna COND_release_notes

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.