Opened 6 weeks ago

Closed 5 weeks ago

#132 closed błąd (fixed)

Zdjęcia

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.45
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Od kilku dni nie pokazują się (przynajmniej u mnie, bez względu na przeglądarkę) zdjęcia załadowane przez pilotów jako załączniki do logów.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Był tymczasowy problem z synchronizacją obrazów z chmurą CDN. Naprawione, fotografie już widać.

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Milestone: 5.0.45
Owner: set to somebody
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.