Opened 3 months ago

Closed 3 months ago

#128 closed zadanie (fixed)

aktualizacja tokena fb

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: critical Milestone: 5.0.45
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba było zaktualizować token do aplikacji facebookowej publikującej weekendowy raport warunowy na "Grupie informowania o warunie na paralotnie"

Change History (2)

comment:1 Changed 3 months ago by Robert Grubba

zrobione

comment:2 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.