Opened 9 months ago

Closed 8 months ago

#127 closed ulepszenie (fixed)

Informacje o warunie

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.45
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie głównej w lewej kolumnie, zamiast wykazu krajów można by zamieszczać komunikaty z grupy informowania o warunie.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

W kolumnie z lewej stronie na stronie głównej (https://leonardo.pgxc.pl/strona/index_full) sekcję z odnośnikami do filtrów po terytorium na jakim wykonano loty zastąpiła sekcja zawierająca ostatnie 5 postów z Grupy Informowania o Warunie na Paralotnie, ze względu na limity narzucane przez API facebooka dane w sekcji aktualizowane są co godzinę.

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.