Opened 9 months ago

Closed 6 months ago

#126 closed ulepszenie (fixed)

Szczegółowe prognozy na dla miejscówek

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.45
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na widoku szczegółowej prognozy dla jednej miejscówki warto dodać więcej prognoz - mapki z windy, tabele z windguru itp.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.45
Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

W chwili obecnej na wspomnianej stronie zamieściłem widget z windy.com

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.