#122 closed ulepszenie (fixed)

poprawki mechanizmu przewidującego waruna

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.44
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Możliwości ulepszenia:

  • wdrożenie mechanizmów dynamicznie liczących godzinę świtu i zmierzchu
  • uwzględnienie porywów wiatrów z prognoz

Change History (2)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

zrobione. W przypadku startowisk ustawionych jako termiczne godziny brane pod uwagę są bardziej zawężane w porównaniu do startowisk typowo żaglowych gdzie warun poszukiwany jest od świtu do zmierzchu.

Za nielotne uznawane są prognozy pogodowe z prędkością porywów wyższą o 5m/s niż ustalenie maksymalne wiatru ciągłego dla danej miejscówki.

comment:2 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.