#120 closed ulepszenie (fixed)

uwzględnić czas wschodu i zachodu słońca w raportach

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.44
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

w automatycznych depeszach oraz tabelach trzeba uwzględnić czas wschodu i zachody słońca

Change History (2)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.44

comment:2 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.